+48 504 227 983 bogumilagruszewicz@op.pl

Prawo karne można podzielić na kilka głównych kategorii, które obejmują różne aspekty regulacji i egzekwowania przepisów karnych. Oto podstawowy podział prawa karnego:

  1. Prawo Karne Materialne: Jest to zbiór przepisów określających, jakie zachowania stanowią przestępstwa i jakie są za nie przewidziane kary. Prawo karne materialne definiuje przestępstwa (np. kradzież, oszustwo, zabójstwo) i określa sankcje za ich popełnienie.
  2. Prawo Karne Procesowe: Znane również jako prawo postępowania karnego, reguluje procedury stosowane w trakcie ścigania, oskarżania, sądzenia i wykonania kar. Obejmuje zasady dotyczące prowadzenia dochodzeń, procesów sądowych, gromadzenia dowodów, praw oskarżonego oraz procedur odwoławczych.
  3. Prawo Karne Wykonawcze: Dotyczy zasad i procedur związanych z wykonaniem wyroków, w tym sposobów odbywania kar pozbawienia wolności, nadzoru nad warunkami w zakładach karnych, zwolnień warunkowych, a także innych form egzekwowania wyroków, takich jak prace społeczne czy nadzór elektroniczny.
  4. Prawo Karne Skarbowe: Obejmuje przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu w sferze finansów państwa i samorządu terytorialnego, takie jak oszustwa podatkowe, przestępstwa celne, czy wyłudzenia środków publicznych.
  5. Prawo Karne Wojskowe: Reguluje przestępstwa specyficzne dla służby wojskowej oraz określa procedury postępowania karnego stosowane w wojsku. Dotyczy zarówno żołnierzy, jak i osób cywilnych, które dopuściły się przestępstw przeciwko wojsku.
  6. Prawo Karne Międzynarodowe: Zajmuje się przestępstwami o charakterze międzynarodowym, takimi jak zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, ludobójstwo, terroryzm międzynarodowy oraz przestępczość transgraniczna.

Te kategorie współdziałają ze sobą, tworząc kompleksowy system prawny mający na celu zapobieganie przestępczości, ściganie sprawców oraz zapewnienie sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego.