+48 504 227 983 bogumilagruszewicz@op.pl

Pismo procesowe to oficjalny dokument składany do sądu lub innego organu rozstrzygającego w sprawie, który ma na celu przedstawienie stanowiska, dowodów, żądań lub argumentów prawnych jednej ze stron w toku postępowania sądowego.

Rodzaje pism procesowych można podzielić ze względu na ich funkcję oraz moment ich składania w trakcie procesu:

  1. Pozew – Pismo rozpoczynające proces, w którym powód (osoba składająca pozew) przedstawia roszczenie przeciwko pozwanemu oraz argumenty i dowody na jego poparcie.
  2. Odpowiedź na pozew – Pismo, w którym pozwany odpowiada na zarzuty i argumenty przedstawione w pozwie, może przedstawiać własne argumenty i dowody przeciwne.
  3. Apelacja – Środek odwoławczy przysługujący stronom po wydaniu wyroku przez sąd pierwszej instancji, mający na celu zaskarżenie tego wyroku w części lub w całości do sądu wyższej instancji.
  4. Zażalenie – Pismo procesowe składane w celu zaskarżenia niektórych orzeczeń sądu, które nie są wyrokami, np. postanowienia.
  5. Skarga – Pismo służące do zaskarżenia orzeczeń lub działań administracyjnych, które naruszają prawa strony, np. skarga do sądu administracyjnego.
  6. Wniosek dowodowy – Pismo, w którym strona procesu wskazuje dowody na poparcie swoich twierdzeń i prosi sąd o ich dopuszczenie i przeprowadzenie.
  7. Wniosek procesowy – Pismo zawierające różnego rodzaju żądania proceduralne, na przykład o odroczenie rozprawy, wezwanie świadków, zabezpieczenie dowodów.
  8. Środki odwoławcze (inne niż apelacja i zażalenie) – Na przykład kasacja do Sądu Najwyższego, skarga konstytucyjna do Trybunału Konstytucyjnego.
  9. Pismo egzekucyjne Wniosek o wszczęcie egzekucji, czyli przymusowego wykonania orzeczenia sądu, składany do komornika.
  10. Wniosek o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym – Pismo rozpoczynające szybkie postępowanie mające na celu uzyskanie tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi.

Warto zauważyć, że wymienione rodzaje pism procesowych stosowane są w zależności od specyfiki i etapu sprawy sądowej. Przygotowanie skutecznego pisma procesowego wymaga znajomości przepisów prawa procesowego, a także umiejętności zastosowania odpowiedniej argumentacji prawnej.