+48 504 227 983 bogumilagruszewicz@op.pl

Nieuregulowane faktury to problem, z którym wielu przedsiębiorców styka się na co dzień. Jeśli termin spłaty pożyczki minął, a pokojowe rozmowy nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, warto znać skuteczne metody odzyskiwania pieniędzy. Poniżej przedstawiamy trzy sprawdzone sposoby.

1. Wysłanie dłużnikowi wezwania do zapłaty

Pierwszym krokiem jest wysłanie dłużnikowi wezwania do zapłaty, które może być również przedsądowym wezwaniem do zapłaty, zwłaszcza jeśli planujesz przekazać sprawę na drogę postępowania sądowego. Dokument ten można stworzyć samodzielnie lub skorzystać z dostępnych w internecie wzorów. Należy zadbać o to, aby wezwanie zawierało:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane stron – wierzyciela i dłużnika,
 • informację o podstawie roszczenia, np. nieopłaconą fakturę z konkretnym numerem,
 • informację o kwocie długu oraz naliczonych odsetkach,
 • informację o ostatecznym terminie spłaty zadłużenia,
 • informację o konsekwencjach braku płatności, czyli przekazaniu sprawy na drogę postępowania sądowego i obarczeniu dłużnika jego kosztami,
 • podpis osoby wysyłającej wezwanie.

2. Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego

Jeśli wezwanie do zapłaty nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, kolejnym krokiem jest skierowanie sprawy na drogę sądową.

Jak odzyskać pożyczone pieniądze z umową?

Jeśli masz podpisaną umowę z pożyczkobiorcą, zapisy dotyczące konsekwencji opóźnień w spłacie należności powinny nakreślić kierunek działań. W przypadku braku takich zapisów w umowie, zastosowanie będą miały ogólne przepisy prawa. Skierowanie sprawy do sądu może być skutecznym sposobem na odzyskanie pieniędzy.

Jak odzyskać pożyczone pieniądze bez umowy?

Jeśli nie masz umowy z pożyczkobiorcą, nadal możesz skierować sprawę do sądu. Musisz jednak pamiętać, że ciężar udowodnienia istnienia roszczenia spoczywa na Tobie. W takich przypadkach dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron jest dopuszczalny w trzech wyjątkowych sytuacjach:

 • jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę,
 • gdy żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą,
 • jeśli fakt dokonania czynności prawnej jest uprawdopodobniony za pomocą dokumentu.

Jeśli uzyskasz tytuł egzekucyjny (np. nakaz zapłaty), a sąd opatrzy go klauzulą wykonalności, możesz skierować sprawę na drogę egzekucji komorniczej. Komornik może zająć rachunki bankowe dłużnika, część jego wynagrodzenia (a także emerytury i renty) oraz należące do niego ruchomości i nieruchomości. Tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności może być także podstawą do wpisania danych dłużnika do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

3. Wpisanie danych dłużnika do rejestru dłużników BIG InfoMonitor

Skutecznym sposobem na zmotywowanie dłużnika do spłaty może być wpisanie jego danych do rejestru dłużników BIG InfoMonitor. Rejestr ten zawiera dane osób fizycznych i przedsiębiorców, którzy nie spłacili swoich zobowiązań finansowych w terminie. Aby dodać dane dłużnika do rejestru, musisz dysponować tytułem wykonawczym.

Jak to zrobić?

 1. Zarejestruj się na stronie www.big.pl.
 2. Wypełnij wezwanie do zapłaty (znajdziesz je na stronie) i wyślij je dłużnikowi listem poleconym.
 3. Poczekaj 14 dni. Jeśli w tym czasie dłużnik nie ureguluje zadłużenia, możesz umieścić jego dane w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor.
 4. Zaloguj się na swoje BIGKonto, wydrukuj umowę i załączniki, podpisz je i wyślij do BIG InfoMonitor pocztą tradycyjną.
 5. Po weryfikacji dokumentów, BIG InfoMonitor aktywuje usługę. Po zalogowaniu się na swoje konto i dokonaniu opłaty, możesz samodzielnie wpisać dane dłużnika do rejestru.

Jeśli potrzebujesz pomocy w odzyskaniu pożyczonych pieniędzy, skontaktuj się z radcą prawnym w Białymstoku, Bogumiłą Gruszewicz. Oferujemy kompleksową obsługę prawną dla mieszkańców Białegostoku i okolic, pomagając w skutecznym rozwiązywaniu problemów związanych z niezapłaconymi fakturami. Radca prawny w Białymstoku zapewni Ci profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu windykacyjnego.